Weekly Programs

/Weekly Programs
Weekly Programs 2018-01-09T11:41:40+00:00

Evening Buddha vandana Conduct in English for children

Every Thursday from 7.00pm to 8.30 pm

සවස බුද්ධ වන්දනාව

සෑම දිනකම ප.ව. 7.00 සිට ප.ව. 8.00 දක්වා

සවස ධර්ම දේශනය

සෑම බදදා දිනකම සහ සිකුරාදා දිනකම ප.ව 8.00 සිට 9.00 දක්වා